Przejdź do treści

Jednostki samorządu terytorialnego i pozostałe podmioty

 

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SPÓŁKI KOMUNALNE Z WYŁĄCZNYM UDZIAŁEM JST

Program priorytetowy dotyczący rekultywacji składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne
Nazwa programu: Program priorytetowy "Rekultywacja składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego - II edycja"
Cel zadania: Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko terenów po zamkniętych składowisk odpadów lub ich wydzielonych części poprzez wykorzystanie metod technicznych i biologicznych, w sposób integrujący obszar składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem
Okres wdrażania: 2017-2018
Pula środków do rozdysponowania: 2.000.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: Pożyczka i dotacja, przy czym otrzymanie dotacji warunkowane jest zaciągnięciem pożyczki; łączna kwota dofinansowania ze środków Funduszu wynosi maksymalnie do 95% kosztów całkowitych zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 40% tych kosztów
Program priorytetowy dotyczący wykonania podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
Nazwa programu: Program Priorytetowy "Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - II edycja"
Cel zadania: Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych
Okres wdrażania: w latach 2017-2018
Pula środków do rozdysponowania: 6.000.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: dotacja - wysokość dofinansowania wynosi do 50% kosztów całkowitych zadania, przy czym dotacja na wykonanie jednego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej nie może przekroczyć 3.000,00 zł
Program priorytetowy dotyczący racjonalizacji zużycia energii
Nazwa programu: Program priorytetowy "Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - III edycja"
Cel zadania: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez realizację inwestycji polegających na kompleksowej modernizacji budynków służącej racjonalizacji zużycia energii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Okres wdrażania: w latach 2017-2018
Pula środków do rozdysponowania: 40.000.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: Pożyczka i dotacja, przy czym otrzymanie dotacji warunkowane jest zaciągnięciem pożyczki; łączna kwota wsparcia wynosi do 95% kosztów całkowitych zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 40% kwoty możliwego dofinansowania
Program priorytetowy dotyczący zakupu sprzętu ratowniczego
Nazwa programu: Program priorytetowy ,,Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych"
Cel zadania: wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń

Okres wdrażania:  w latach 2018-2021

Pula środków do rozdysponowania: 11.227.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia

Program dla jednostek samorządu terytorialnego na przedsięwzięcia w zakresie wymiany źródła ciepła przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego

Nazwa programu: Program Ograniczania Niskiej Emisji - edycja II

Cel zadania: Celem Programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń i dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza. 

Okres wdrażania: 2018-2019 (nabór wniosków od 11 do 14 czerwca 2018 r. - w związku z przekroczeniem budżetu programu nabór został wstrzymany z dniem 15 czerwca 2018)

Pula środków do rozdysponowania: 20 000 000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

 


 

Archiwum:

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SPÓŁKI KOMUNALNE Z WYŁĄCZNYM UDZIAŁEM JST

Program priorytetowy dotyczący dofinansowania inwestycji zagospodarowania odpadów komunalnych - nabór zakończony
Nazwa programu: "Dofinansowanie budowy/rozbudowy Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w województwie łódzkim"
Cel zadania: Utworzenie i utrzymanie w województwie łódzkim sieci Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami.
Okres wdrażania: 2015-2017 (nabór wniosków do 30.09.2017r.)
Pula środków do rozdysponowania: 80.000.000,00 zł, z czego na rok 2017 - 16.867.643,00 zł.
Forma i intensywność dofinansowania: pożyczka i dotacja łącznie, wysokość dofinansowania wynosi do 75% kosztów całkowitych zadania
Program priorytetowy dotyczący rewaloryzacji zabytkowych parków - nabór zakończony
Nazwa programu: Program priorytetowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków" - III edycja
Cel zadania: finansowe wsparcie działań realizowanych na rzecz układów terenów zieleni objętych ochroną na podstawie Ustawy o ochronie zabytków, pod warunkiem, że są one ogólnodostępne, a wejście na ich teren jest nieodpłatne.
Okres wdrażania: w latach 2017-2018
Pula środków do rozdysponowania w całym programie: 22.500.000,00 zł,  w tym:
1) w formie dotacji: 11.250.000,00 zł;
2) w formie pożyczki: 11.250.000,00 zł.
Forma i intensywność dofinansowania: łączna kwota finansowego wsparcia wynosi do 95% całkowitego kosztu Zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 75 % kwoty możliwego do uzyskania dofinansowania

Program dla jednostek samorządu terytorialnego na przedsięwzięcia w zakresie wymiany źródła ciepła przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego - nabór zakończony

Nazwa programu: Program Ograniczania Niskiej Emisji

Cel zadania: Celem Programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń i dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza. 

Okres wdrażania: 2017 - I kw.2019

Pula środków do rozdysponowania: 28 700 000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja do 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

 

Program priorytetowy dotyczący rekultywacji składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne - nabór zakończony
Nazwa programu: Program priorytetowy "Rekultywacja składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego"
Cel zadania: Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko terenów po zamkniętych składowisk odpadów lub ich wydzielonych części poprzez wykorzystanie metod technicznych i biologicznych, w sposób integrujący obszar składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem
Okres wdrażania: 2016
Pula środków do rozdysponowania: 2.000.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: pożyczka i dotacja łącznie

 

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Program priorytetowy dotyczący poprawy jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji - nabór zakończony
Nazwa programu: program priorytetowy "Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu KAWKA"
Cel zadania: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza
Okres wdrażania: 2015-2018
Pula środków do rozdysponowania: 10.000.000,00 zł - środki WFOŚiGW w Łodzi
Forma i intensywność dofinansowania: dotacja - wysokość dofinansowania wynosi do 65% kosztów całkowitych zadania (45% dofinansowani ze środków NFOŚiGW, 20% dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wykaz gmin miejskich i miejskiej części gmin miejsko-wiejskich kwalifikujących się do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA spełniających warunki uzyskania dofinansowania tj. miejscowości powyżej 5.000 mieszkańców, na obszarach których w przynajmniej 2 latach w okresie ostatnich 4 lat, w ocenie rocznej jakości powietrza wykonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w oparciu o pomiary lub modelowanie, zidentyfikowano co najmniej jeden obszar, na którym jednocześnie przekroczone zostały normy jakości powietrza w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 18.09.2012 r. poz. 1031) w odniesieniu do:

  • poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 10 określonego jako średnia 24-godzinna,
  • poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM 10.

Lista miast z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (24-godz) oraz poziomu docelowego benzo(a)piranu w pyle PM10 w województwie łódzkim w latach 2011-2014 sporządzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska znajduje się poniżej:

 

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ICH ZWIĄZKI ORAZ DZIAŁAJĄCE W ICH IMIENIU JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ŚWIADCZĄCE USŁUGI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

Program priorytetowy dotyczący dofinansowania inwestycji zagospodarowania odpadów komunalnych - nabór zakończony
Nazwa programu: "Dofinansowanie budowy/rozbudowy Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w województwie łódzkim".
Cel zadania: Utworzenie i utrzymanie w województwie łódzkim sieci Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami.
Okres wdrażania: 2015-2016
Pula środków do rozdysponowania: 80.000.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: pożyczka i dotacja łącznie, wysokość dofinansowania wynosi do 75% kosztów całkowitych zadania

 

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Program priorytetowy dotyczący zmniejszenia emisji do atmosfery - nabór zakończony
Nazwa programu: "Program priorytetowy dla wspólnot mieszkaniowych na realizację zadań w zakresie termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych"
Cel zadania: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez realizację inwestycji polegających na termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych, prowadzącej do racjonalizacji zuzycia energii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Okres wdrażania: do 31.12.2015 r.
Pula środków do rozdysponowania: 6.000.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: dotacja - wysokość dofinansowania wynosi do 30% kosztów całkowitych zadania

 

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I PODMIOTY ŚWIADCZĄCE USŁUGI PUBLICZNE W RAMACH REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH GMIN W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż przedłużony został termin obowiązywania Programu Priorytetowego pn. "Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego" oraz zwiększona została pula środków o 5 mln zł. Nabór wniosków prowadzony będzie w systemie ciągłym do dnia 31 sierpnia 2016 roku lub do wyczerpania puli środków zaplanowanych przez Fundusz.

Program priorytetowy dotyczący wykonania podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - nabór zakończony
Nazwa programu: "Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego"
Cel zadania: Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych
Okres wdrażania: w latach 2014-2016
Pula środków do rozdysponowania: 8.000.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: dotacja - wysokość dofinansowania wynosi do 50% kosztów całkowitych zadania, przy czym dotacja na wykonanie jednego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej nie może przekroczyć 3.000,00 zł
PROW dotyczący przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - nabór zakończony
Nazwa programu: "Program priorytetowy dla przedsięwzięć realizowanych przy pomocy środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej"
Cel zadania: poprawa stanu wód podziemnych i powierzchniowych oraz zaopatrzenie w wodę na obszarach wiejskich
Okres wdrażania: w latach 2012-2015
Pula środków do rozdysponowania: 120.000.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: pożyczka i dotacja - wysokość dofinansowania nie może przekroczyć wkładu własnego

 

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ PROWADZONE PRZEZ JST

Program priorytetowy dotyczący racjonalizacji zużycia energii - II edycja - nabór zakończony
Nazwa programu: "Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery"
Cel zadania: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez realizację inwestycji polegających na kompleksowej modernizacji budynków służącej racjonalizacji zużycia energii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Okres wdrażania: w latach 2015-2016
Pula środków do rozdysponowania: 47.500.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: pożyczka i dotacja - wysokość dofinanansowania wynosi do 95% kosztów całkowitych zadania
 Program priorytetowy dotyczący rewaloryzacji zabytkowych parków - nabór zakończony
Nazwa programu: Program priorytetowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków" - II edycja
Cel zadania: finansowe wsparcie działań realizowanych na rzecz układów terenów zieleni objętych ochroną na podstawie Ustawy o ochronie zabytków
 Okres wdrażania: w latach 2015-2016
 Pula środków do rozdysponowania w całym programie: 15.000.000,00 zł. ( w tym na II konkurs 6.350.000,00 zł)
 Forma i intensywność dofinansowania: dotacja - wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 95% kosztów całkowitych zadania

 

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.