Przejdź do treści

Jednostki samorządu terytorialnego i pozostałe podmioty

Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego lub inni właściciele parków.

Nazwa programu: Rewaloryzacja zabytkowych parków województwa łódzkiego. 

Cel Programu: zachowanie i ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego parków poprzez ich rewaloryzację.

Okres wdrażania:

 1. wdrażanie Programu, rozumiane jako podpisywanie umów: w latach 2019-2020;
 2. termin zakończenia zadania realizowanego przez Beneficjenta rozumiany jako sporządzenie protokołu odbioru końcowego zadania nie może nastąpić później niż do dnia 31.10.2021 roku;
 3. wydatkowanie środków, rozumiane jako wypłata przez Fundusz środków udzielonego dofinansowania: do 31.12.2021 roku.

Pula środków do rozdysponowania: 18.000.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: Pożyczka i dotacja, przy czym otrzymanie dotacji warunkowane jest zaciągnięciem pożyczki. Łączna kwota wsparcia wynosi do 95% kosztów całkowitych Zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 60% kwoty możliwego dofinansowania.


 

Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego województwa łódzkiego.

Nazwa programu: Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi.

Cel Programu: utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi na obszarze województwa łódzkiego.

Okres wdrażania:

 1. wdrażanie Programu, rozumiane jako podpisywanie umów: w latach 2019-2020;
 2. termin zakończenia zadania realizowanego przez Beneficjenta rozumiany jako sporządzenie protokołu obioru końcowego zadania nie może nastąpić później niż do dnia 31.10.2021 roku;
 3. wydatkowanie środków, rozumiane jako wypłata przez Fundusz środków udzielonego dofinansowania: do 31.12.2021 roku.

Pula środków do rozdysponowania: 6.000.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: Pożyczka i dotacja, przy czym otrzymanie dotacji warunkowane jest zaciągnięciem pożyczki. Łączna kwota wsparcia wynosi do 95% kosztów całkowitych Zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 60 % kwoty możliwego dofinansowania.

Beneficjenci: Jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa łódzkiego.
Nazwa programu: Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska  - NABÓR ZAKOŃCZONY
Cel Programu: Podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w akcjach ratowniczych lub podczas likwidacji skutków powodzi, wiatru, osunięcia ziemi oraz podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych

Okres wdrażania i wydatkowania środków:

 1. wdrażanie Programu, rozumiane jako zawieranie umów w 2019 roku;
 2. termin zakończenia zadania realizowanego przez Beneficjenta, rozumiany jako sporządzenie protokołu końcowego zadania, nie może nastąpić później niż do dnia 30.11.2019 roku;
 3. wydatkowanie środków, rozumiane jako wypłata przez Fundusz środków udzielonego dofinansowania winno nastąpić nie później niż do dnia 31.12.2019 roku.

Nabór wniosków:

 1. wnioski składane są w siedzibie Funduszu;
 2. nabór wniosków prowadzony jest w systemie ciągłym do 31.07.2019 r. lub do wyczerpania środków zabezpieczonych w budżecie Programu; (data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin jego dostarczenia do siedziby Funduszu);
 3. Beneficjent może złożyć tylko jeden wniosek w okresie obowiązywania Programu;
 4. o zakwalifikowaniu się do Programu decyduje kolejność wpływu wniosku.
Pula środków do rozdysponowania: 3.000.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: Dotacja.  Kwota wsparcia wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych zadania, zastrzegając, że dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW w Łodzi nie może przekroczyć kwoty 35.000,00 zł.

Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz publiczne uczelnie wyższe i samorządowe instytucje kultury.

Nazwa programu: Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery - IV edycja

Cel Programu: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez realizację inwestycji polegających na kompleksowej modernizacji budynków, znajdujących się na terenie województwa łódzkiego, prowadzącej do racjonalizacji zużycia energii lub wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Okres wdrażania:

 1. wdrażanie Programu, rozumiane jako podpisywanie umów: w latach 2019-2020;
 2. termin zakończenia zadania realizowanego przez Beneficjenta rozumiany jako sporządzenie protokołu końcowego zadania nie może nastąpić później niż do dnia 31.10.2021 roku;
 3. wydatkowanie środków, rozumiane jako wypłata środków udzielonego dofinansowania: do 31.12.2021 roku. 

Pula środków do rozdysponowania: 30.000.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: Pożyczka i dotacja, przy czym otrzymanie dotacji warunkowane jest zaciągnięciem pożyczki; łączna kwota wsparcia wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 70% kwoty możliwego dofinansowania.


 

Beneficjenci: jednostka samorządu terytorialnego lub podmiot świadczący usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych gmin w zakresie gospodarki wodno - ściekowej z terenu województwa łódzkiego.

Nazwa programu: Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych

Cel Programu: Celem Programu jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.Cel Programu: Celem Programu jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Okres wdrażania

 1. wdrażanie Programu, rozumiane jako podpisywanie umów: w latach 2019-2020;
 2. termin zakończenia zadania realizowane przez Beneficjenta rozumiany jako sporządzenie protokoły końcowego zadania nie może nastąpić później niż do dnia 31.10.2021 roku;
 3. wydatkowanie środków, rozumiane jako wypłata środków udzielonego dofinansowania: do 31.12.2021 roku.

Pula środków do rozdysponowania: 4.000.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: Dotacja, łączna kwota wsparcia wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym jednostkowy koszt kwalifikowany efektu ekologicznego, wyznaczony jako iloraz kosztów kwalifikowanych i wielkości planowanego efektu ekologicznego określonego w RLM* nie może przekroczyć 2.500,00 zł /1 RLM.

Program priorytetowy dotyczący rekultywacji składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne
Nazwa programu: Program priorytetowy "Rekultywacja składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego - II edycja"
Cel zadania: Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko terenów po zamkniętych składowisk odpadów lub ich wydzielonych części poprzez wykorzystanie metod technicznych i biologicznych, w sposób integrujący obszar składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem
Okres wdrażania: 2017-2018
Pula środków do rozdysponowania: 2.000.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: Pożyczka i dotacja, przy czym otrzymanie dotacji warunkowane jest zaciągnięciem pożyczki; łączna kwota dofinansowania ze środków Funduszu wynosi maksymalnie do 95% kosztów całkowitych zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 40% tych kosztów

Program priorytetowy dotyczący wykonania podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
Nazwa programu: Program Priorytetowy "Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - II edycja"
Cel zadania: Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych
Okres wdrażania: w latach 2017-2018
Pula środków do rozdysponowania: 6.000.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: dotacja - wysokość dofinansowania wynosi do 50% kosztów całkowitych zadania, przy czym dotacja na wykonanie jednego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej nie może przekroczyć 3.000,00 zł

Program priorytetowy dotyczący zakupu sprzętu ratowniczego
Nazwa programu: Program priorytetowy ,,Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych"
Cel zadania: wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń

Okres wdrażania:  w latach 2018-2021

Pula środków do rozdysponowania: 11.227.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia

Program dla jednostek samorządu terytorialnego na przedsięwzięcia w zakresie wymiany źródła ciepła przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego

Nazwa programu: Program Ograniczania Niskiej Emisji - edycja II

Cel zadania: Celem Programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń i dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza. 

Okres wdrażania: 2018-2019 (nabór wniosków od 11 do 14 czerwca 2018 r. - w związku z przekroczeniem budżetu programu nabór został wstrzymany z dniem 15 czerwca 2018)

Pula środków do rozdysponowania: 20 000 000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

 


Archiwum:

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SPÓŁKI KOMUNALNE Z WYŁĄCZNYM UDZIAŁEM JST

Program priorytetowy dotyczący racjonalizacji zużycia energii - nabór zakończony

Nazwa programu: Program priorytetowy "Rekultywacja składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego - II edycja"

Cel zadania: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez realizację inwestycji polegających na kompleksowej modernizacji budynków służącej racjonalizacji zużycia energii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Okres wdrażania: w latach 2017-2018

Pula środków do rozdysponowania: 40.000.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: Pożyczka i dotacja, przy czym otrzymanie dotacji warunkowane jest zaciągnięciem pożyczki; łączna kwota wsparcia wynosi do 95% kosztów całkowitych zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 40% kwoty możliwego dofinansowania

Program priorytetowy dotyczący dofinansowania inwestycji zagospodarowania odpadów komunalnych - nabór zakończony
Nazwa programu: "Dofinansowanie budowy/rozbudowy Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w województwie łódzkim"
Cel zadania: Utworzenie i utrzymanie w województwie łódzkim sieci Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami.
Okres wdrażania: 2015-2017 (nabór wniosków do 30.09.2017r.)
Pula środków do rozdysponowania: 80.000.000,00 zł, z czego na rok 2017 - 16.867.643,00 zł.
Forma i intensywność dofinansowania: pożyczka i dotacja łącznie, wysokość dofinansowania wynosi do 75% kosztów całkowitych zadania
Program priorytetowy dotyczący rewaloryzacji zabytkowych parków - nabór zakończony
Nazwa programu: Program priorytetowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków" - III edycja
Cel zadania: finansowe wsparcie działań realizowanych na rzecz układów terenów zieleni objętych ochroną na podstawie Ustawy o ochronie zabytków, pod warunkiem, że są one ogólnodostępne, a wejście na ich teren jest nieodpłatne.
Okres wdrażania: w latach 2017-2018
Pula środków do rozdysponowania w całym programie: 22.500.000,00 zł,  w tym:
1) w formie dotacji: 11.250.000,00 zł;
2) w formie pożyczki: 11.250.000,00 zł.
Forma i intensywność dofinansowania: łączna kwota finansowego wsparcia wynosi do 95% całkowitego kosztu Zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 75 % kwoty możliwego do uzyskania dofinansowania

Program dla jednostek samorządu terytorialnego na przedsięwzięcia w zakresie wymiany źródła ciepła przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego - nabór zakończony

Nazwa programu: Program Ograniczania Niskiej Emisji

Cel zadania: Celem Programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń i dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza. 

Okres wdrażania: 2017 - I kw.2019

Pula środków do rozdysponowania: 28 700 000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja do 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

 

Program priorytetowy dotyczący rekultywacji składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne - nabór zakończony
Nazwa programu: Program priorytetowy "Rekultywacja składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego"
Cel zadania: Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko terenów po zamkniętych składowisk odpadów lub ich wydzielonych części poprzez wykorzystanie metod technicznych i biologicznych, w sposób integrujący obszar składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem
Okres wdrażania: 2016
Pula środków do rozdysponowania: 2.000.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: pożyczka i dotacja łącznie

 

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Program priorytetowy dotyczący poprawy jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji - nabór zakończony
Nazwa programu: program priorytetowy "Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu KAWKA"
Cel zadania: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza
Okres wdrażania: 2015-2018
Pula środków do rozdysponowania: 10.000.000,00 zł - środki WFOŚiGW w Łodzi
Forma i intensywność dofinansowania: dotacja - wysokość dofinansowania wynosi do 65% kosztów całkowitych zadania (45% dofinansowani ze środków NFOŚiGW, 20% dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wykaz gmin miejskich i miejskiej części gmin miejsko-wiejskich kwalifikujących się do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA spełniających warunki uzyskania dofinansowania tj. miejscowości powyżej 5.000 mieszkańców, na obszarach których w przynajmniej 2 latach w okresie ostatnich 4 lat, w ocenie rocznej jakości powietrza wykonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w oparciu o pomiary lub modelowanie, zidentyfikowano co najmniej jeden obszar, na którym jednocześnie przekroczone zostały normy jakości powietrza w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 18.09.2012 r. poz. 1031) w odniesieniu do:

 • poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 10 określonego jako średnia 24-godzinna,
 • poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM 10.

Lista miast z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (24-godz) oraz poziomu docelowego benzo(a)piranu w pyle PM10 w województwie łódzkim w latach 2011-2014 sporządzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska znajduje się poniżej:

 

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ICH ZWIĄZKI ORAZ DZIAŁAJĄCE W ICH IMIENIU JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ŚWIADCZĄCE USŁUGI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

Program priorytetowy dotyczący dofinansowania inwestycji zagospodarowania odpadów komunalnych - nabór zakończony
Nazwa programu: "Dofinansowanie budowy/rozbudowy Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w województwie łódzkim".
Cel zadania: Utworzenie i utrzymanie w województwie łódzkim sieci Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami.
Okres wdrażania: 2015-2016
Pula środków do rozdysponowania: 80.000.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: pożyczka i dotacja łącznie, wysokość dofinansowania wynosi do 75% kosztów całkowitych zadania

 

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Program priorytetowy dotyczący zmniejszenia emisji do atmosfery - nabór zakończony
Nazwa programu: "Program priorytetowy dla wspólnot mieszkaniowych na realizację zadań w zakresie termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych"
Cel zadania: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez realizację inwestycji polegających na termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych, prowadzącej do racjonalizacji zuzycia energii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Okres wdrażania: do 31.12.2015 r.
Pula środków do rozdysponowania: 6.000.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: dotacja - wysokość dofinansowania wynosi do 30% kosztów całkowitych zadania

 

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I PODMIOTY ŚWIADCZĄCE USŁUGI PUBLICZNE W RAMACH REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH GMIN W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż przedłużony został termin obowiązywania Programu Priorytetowego pn. "Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego" oraz zwiększona została pula środków o 5 mln zł. Nabór wniosków prowadzony będzie w systemie ciągłym do dnia 31 sierpnia 2016 roku lub do wyczerpania puli środków zaplanowanych przez Fundusz.

Program priorytetowy dotyczący wykonania podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - nabór zakończony
Nazwa programu: "Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego"
Cel zadania: Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych
Okres wdrażania: w latach 2014-2016
Pula środków do rozdysponowania: 8.000.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: dotacja - wysokość dofinansowania wynosi do 50% kosztów całkowitych zadania, przy czym dotacja na wykonanie jednego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej nie może przekroczyć 3.000,00 zł
PROW dotyczący przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - nabór zakończony
Nazwa programu: "Program priorytetowy dla przedsięwzięć realizowanych przy pomocy środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej"
Cel zadania: poprawa stanu wód podziemnych i powierzchniowych oraz zaopatrzenie w wodę na obszarach wiejskich
Okres wdrażania: w latach 2012-2015
Pula środków do rozdysponowania: 120.000.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: pożyczka i dotacja - wysokość dofinansowania nie może przekroczyć wkładu własnego

 

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ PROWADZONE PRZEZ JST

Program priorytetowy dotyczący racjonalizacji zużycia energii - II edycja - nabór zakończony
Nazwa programu: "Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery"
Cel zadania: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez realizację inwestycji polegających na kompleksowej modernizacji budynków służącej racjonalizacji zużycia energii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Okres wdrażania: w latach 2015-2016
Pula środków do rozdysponowania: 47.500.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: pożyczka i dotacja - wysokość dofinanansowania wynosi do 95% kosztów całkowitych zadania
 Program priorytetowy dotyczący rewaloryzacji zabytkowych parków - nabór zakończony
Nazwa programu: Program priorytetowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków" - II edycja
Cel zadania: finansowe wsparcie działań realizowanych na rzecz układów terenów zieleni objętych ochroną na podstawie Ustawy o ochronie zabytków
 Okres wdrażania: w latach 2015-2016
 Pula środków do rozdysponowania w całym programie: 15.000.000,00 zł. ( w tym na II konkurs 6.350.000,00 zł)
 Forma i intensywność dofinansowania: dotacja - wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 95% kosztów całkowitych zadania

 

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.